ESSVE darbība vides jomā

Uzņēmums ESSVE vairāk nekā desmit gadus strādā pie tā, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. Mēs vēlamies uzņemties atbildību par nākamajām paaudzēm, izturoties atbildīgi pret vidi, un esam daudz paveikuši, lai sasniegtu pašreizējo stāvokli.

Rūpes par vidi ir daļa no mūsu ikdienas dzīves.

Vides aizsardzības darbs tiek veikts sadarbībā ar darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. Mēs esam noteikuši mērķus vides aizsardzības jomā, uzraugām un novērtējam izstrādājumu, kravas transporta, piegādātāju, automobiļu un nekustamo īpašumu ietekmi uz dabu.

Izstrādājumi

Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai mūsu izstrādājumu klāstu aizstātu ar tādiem, kuru ietekme uz vidi ir mazāka.

Preču transportēšana

Kopā ar „B & B TOOLS” piegāžu ķēdi un citiem nozares uzņēmumiem mēs turpinām optimizēt pārvadājumu plūsmas. Uzņēmuma iekšienē mēs strādājam pie loģistikas projekta, lai turpinātu pilnveidot un koordinēt sūtījumus un piegādes no centrālās noliktavas. Bīstamo kravu pārvadājumu apjoms ir minimāls. Mēs novērtējam kvalitātes izmaksas un cik vien iespējams izvairāmies no preču atgriešanas noliktavā.

Autoparks

Mēs esam aizstājuši mūsu autoparka automobiļus ar tādiem, kas darbojas ar etanolu, biogāzi vai dīzeļdegvielu ar daļiņu filtriem

Piegādātāji

Mēs strādājam, lai palielinātu to piegādātāju īpatsvaru, kas ir sertificēti atbilstoši standarta ISO 14001 prasībām. Uzņēmums ir izstrādājis mūsu piegādātājiem tīmekļa anketu – piegādātāju novērtēšanas veidlapu, kā arī centralizējis visu procesu, kas aptver rūpnīcu auditu un piegādātāju uzvedības kodeksu.

Īpašums

Telpās esošo apgaismojumu esam nomainījuši pret ekoloģiskām un ilgtspējīgām spuldzēm, lai samazinātu enerģijas patēriņu un uzlabotu apgaismojuma kvalitāti.

Mūsu vides politika

Uzņēmumu grupa „B & B TOOLS” vēlas, lai grupas uzņēmumi dalītos atbildībā par vides politiku un sniegtu savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.Vides aktivitātes tiks veiktas grupas uzņēmējdarbības ietvaros un integrētas operatīvajā darbā.
Ņemot vērā darbinieku augsto kompetences līmeni un nepārtraukti pilnveidojot grupas uzņēmumu zināšanas par ietekmi uz vidi, ir jābūt kompleksai pieejai vides jautājumiem.Izvēloties piegādātājus, izstrādājumus un pakalpojumus, ir jānodrošina minimāla ietekme uz vidi, cik tas iespējams tehniski, ekonomiski saprātīgi un ekoloģiski pamatoti.Resursu otrreizējai pārstrādei ir jākļūst par svarīgu sākuma punktu grupas uzņēmumu saimnieciskajā darbībā. Efektīvo transporta risinājumu, kā arī kvalitatīvo izstrādājumu un pakalpojumu dēļ mēs sniedzam savu ieguldījumu resursu un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Ievērojot tiesību aktu prasības vides aizsardzības jomā, „B & B TOOLS” grupa stimulēs nepārtraukti pilnveidotiesikvienu tirdzniecības ķēdes posmu, lai novērstu un samazinātu piesārņojumu un cita veida negatīvu ietekmi uz vidi

REACH

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Uzņēmums ESSVE neražo ķīmiskas vielas vai izstrādājumus, kā arī neimportē tos no valstīm ārpus ES. Līdz ar to mēs neuzkrājam nekādas ķīmiskas vielas. Taču mēs pieprasām, lai mūsu ražotāji un izplatītāji atbilstu REACH regulas prasībām, un pārbaudām, vai šāda atbilstība tiek nodrošināta.

Strādājot ar REACH, mēs cieši sadarbojamies ar mūsu vides konsultantu no „GoodPoint AB”, kas pastāvīgi uzrauga mūsu ražotāju un izplatītāju atbilstību REACH prasībām. „GoodPoint AB” mums palīdz arī novērtēt un klasificēt ķīmiskos produktus, kā arī izstrādāt drošības datu lapas un vides un būvmateriālu atbilstības deklarācijas. Papildus tam šis uzņēmums sniedz mums un mūsu klientiem konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar veselību un ietekmi uz vidi.

Ja jums ir jautājumi par uzņēmuma ESSVE darbību saistībā ar REACH, lūdzam sazināties ar „Good Point AB” konsultanti Mēriju Danielsoni (Mary Danielson) (maria.danielson@goodpoint.se).

Sistēma BASTA (būvniecības nozares risinājums īpaši bīstamo vielu izmantošanai)

ESSVE vides politikas ietvaros mēs strādājam ar labāko būvniecības nozares sistēmu. Sistēmas pamatā ir uz REACH balstīti īpašību kritēriji, kas vērsti uz pakāpenisku atteikšanos no bīstamākajām vielām. Lai izstrādājums tiktu reģistrēts sistēmā BASTA, tam ir jāatbilst virknei nosacījumu. Tās ir konkrētas prasības gan attiecībā uz izstrādājuma sastāvu, gan piegādātāju.

Uzņēmums ESSVE vēlas, lai pēc iespējas vairāk tā izstrādājumu atbilstu sistēmas BASTA visaugstākajiem kritērijiem. Cenšoties ietekmēt mūsu piegādātājus, lai tie savos izstrādājumos, kur vien tas iespējams, aizstātu veselībai un videi kaitīgās vielas, mēs tiecamies panākt, lai kādu dienu visi mūsu ķīmiskie izstrādājumi būtu reģistrēti sistēmā BASTA. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet tīmekļa vietni www.bastaonline.se, kur jūs atradīsiet informāciju par īpašību kritērijiem.

Vides sertifikāts ISO 14001: 2004

The ISO 14001 standard aims to continuously reduce the total environmental impact. With the help of the standard may lead ESSVE good control of environmental progress of the work in terms of performance and cost. Since 2000 ESSVE environmentally certified according toISO 14001: 2004

ISO 14001: 2004 iattiecas uz visiem uzņēmumiem un organizācijām neatkarīgi no to lieluma un uzņēmējdarbības virziena. Vides vadības sistēma palīdz racionalizēt un uzlabot uzņēmuma sniegumu vides aizsardzības jomā.

Standarta uzdevumi ir šādi:

   • identificēt un samazināt ietekmi uz vidi;
   • definēt konkrētus mērķus uzlabojumu īstenošanai;
   • izveidot drošu pamatu informācijas apmaiņai ar vidi saistītajos jautājumos;
   • ieviest vides vadības programmu, lai veicinātu vides aizsardzības mērķu sasniegšanu;
   • nodrošināt vides uzlabošanas darbu;
   • pastāvīgi uzraudzīt un novērtēt vidi
   • veikt pasākumus, balstoties uz uzraudzības un novērtējuma rezultātiem;
   • ieviest vides darba vadības procedūras;

Lai skatītu ESSVE sertifikātu, noklikšķiniet uz saites: ISO 14001 : 2004

Ražotāja atbildība par iepakojumu

Būdami Zviedrijas FTI (iepriekš REPA) un Norvēģijas Zaļā punkta dalībnieki mēs uzņemamies atbildību par iepakojumu.
Zviedrijas FTI sertifikāts.